Alliander hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij uw persoonsgegevens? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij dit doen.

Alliander is een netwerkbedrijf

Alliander zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Door ons netwerk continu te verbeteren bereiden we ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen.

Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Qirion en Kenter. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Alliander verwerkt uw persoonsgegevens als:

 • klant of wanneer u informatie vraagt. U leest hier hoe we dan met uw persoonsgegevens omgaan;
 • u solliciteert of informatie vraagt over vacatures. U leest hier hoe we dan met uw persoonsgegevens omgaan;
 • bezoeker van deze website;
 • leverancier;
 • u zich aanmeldt als bezoeker van één van onze vestigingen;
 • deelnemer van onze innovatieprojecten;
 • deelnemer van onze trainingen en opleidingen van Alliander;

In dit Privacy Statement leest u hoe we in de laatste vijf situaties van bovenstaande opsomming met uw persoonsgegevens omgaan.

Alliander gebruikt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Alliander verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met deze doeleinden:

 1. Om uw gebruiksgemak- en ervaring van de website te verbeteren. Hiervoor hebben we functionele en analytische cookies nodig. Daarom leggen we gegevens van uw websitebezoek vast. U vindt hier ons cookie-beleid.
 2. Verstrekken van orders aan, het communiceren met en het betalen van leveranciers.
 3. Bezoekers op onze locaties te registeren en daarmee te beschermen.
 4. Aangaan en uitvoeren van duurzame innovatieprojecten.

Categorieën van de gegevens

Alliander verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

Categorie Doel
NAW en contactgegevens Alliander verwerkt NAW- en contactgegevens voor het aangaan en uitvoeren
van overeenkomsten, onderlinge communicatie, administratie van bezoekers
van onze locaties, toegang tot onze locaties en locatiebeveiliging.
Voorbeelden van deze categorie persoonsgegevens zijn naam, adres, e-mail
en telefoonnummer.
Camerabeelden en kentekens Om medewerkers en derden te beschermen tegen diefstal, vandalisme en het
beschermen van goederen en eigendommen van Alliander. We vernietigen
periodiek opgenomen beelden. Deze beelden delen we niet met derden,
tenzij sprake is van een vermoeden van een misdrijf. In dat geval kunnen we
de beelden overdragen aan de politie. Voor de toegangscontrole tot onze
locaties registreren we kentekens van auto’s.
Contractuele en financiële gegevens Om overeenkomsten uit te voeren voor (facturatie en creditering van) diensten
en/of producten. Voorbeelden hiervan zijn IBAN-nummer, (handels)naam en BTW-nummer.

Bewaartermijnen

Alliander bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet- en regelgeving, zoals
de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Algemene Wet inzake  Rijksbelastingen (AWR).

Ontvangers

Alliander deelt persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Dienstverleners;
 • Programmaverantwoordelijken;
 • Opsporingsdiensten;
 • Overheidsinstanties.

Verwerkers

Alliander kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot uw persoonsgegevens? Of maakt de derde partij er gebruik van? Dan is de derde partij een verwerker. Alliander heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen, zodat de verwerker uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerkt. Persoonsgegevens laat Alliander verwerken door onder andere beveiligingsbedrijven en IT-dienstenleveranciers.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Alliander verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Heeft u toestemming gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden? Dan is Alliander niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Toestemming

Alliander verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen (legitieme reden), zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd  het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Beveiliging van uw gegevens

Alliander heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen en onze infrastructuur en procedures zo ingericht om uw persoonsgegevens te beschermen. De maatregelen zijn gebaseerd op de aard van de gegevens en onze technische mogelijkheden. Onafhankelijke auditoren houden toezicht op onze beveiligingsmaatregelen. De verwerkingen van persoonsgegevens hebben we vastgelegd in een verwerkingenregister.

Toegang tot uw gegevens

Alle medewerkers, die dit nodig hebben om hun functie uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens. Medewerkers krijgen autorisatie om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Periodiek evalueren en actualiseren we de autorisaties en gebruikersprofielen.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Alliander verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie(EU). Laat Alliander verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de EU Standard Contractual Clauses. Het niveau van privacybescherming is te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u Alliander vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die Alliander van u heeft, toe te sturen of over te dragen aan een andere organisatie. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.

Functionaris voor gegevensbescherming

Alliander kent een Functionaris gegevensbescherming (FG).

De Privacy & Security Officer HR houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG als het gaat om persoonsgegevens die Alliander verwerkt, anders dan die van klanten van het bedrijfsonderdeel van netbeheerder Liander.
Zoekt u hulp bij het uitoefening van uw AVG-rechten als het gaat om de persoonsgegevens waar de Privacy & Security Officer HR toezicht op houdt, dan kunt u hiervoor contact opnemen via: privacyofficer-hr@alliander.com.
Als het gaat om klanten van het bedrijfsonderdeel van netbeheerder Liander, dan kunt u uw AVG-rechten uitoefenen via een webformulier, te bereiken via https://www.liander.nl/rechten-op-grond-van-AVG.

Heeft u klachten over de uitoefening van uw AVG-rechten? Of vermoedt u dat Alliander, of één van haar verwerkers, uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft verwerkt? Dan kunt u middels dit formulier contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met de Privacy & Security Officer HR niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op hun website. Alliander probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen van dit privacy statement onveranderd zullen blijven, kan Alliander wijzigingen aanbrengen. Dit zullen we altijd doen in lijn met de privacywetgeving. Bekijk dit statement dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.

Copyright juli 2018 Alliander N.V.